Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2014

islands

March 16 2014

3896 6544 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge vianaobcasach naobcasach

March 13 2014

islands

March 12 2014

islands
Reposted frombomdia bomdia vianaobcasach naobcasach

March 05 2014

islands
Reposted fromyourtitle yourtitle viafrom-my-soul from-my-soul

February 23 2014

islands

February 14 2014

islands

February 03 2014

islands
Jak to jest, że ludzie, w których życiu chcemy coś znaczyć, przechodzą obok, wymykają się, odchodzą?
— Barbara Rosiek, "Byłam schizofreniczką"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul
islands
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul
islands
Kobieta nie może się narzucać.
— Girls
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianaobcasach naobcasach
islands
I już nie wiesz, czy chcesz go widzieć, czy o nim zapomnieć.
Reposted fromjouet jouet vianaobcasach naobcasach

February 02 2014

islands
Play fullscreen
Whaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat theeee fuuuck!  Oh, an idiot probably
islands
Play fullscreen
Whaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat theeee fuuuck!  Oh, an idiot probably
islands
5784 f8b6
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon vianaobcasach naobcasach

January 24 2014

islands
Szczęście to najpierw odwaga.
— 'Trzy metry nad niebem'
islands
8442 b88c

January 05 2014

islands
Tak bardzo jej na Nim zależy. Dla krótkiej chwili spędzonej z Nim zrobi wszystko. To nic, że potem cierpi. Jest na to przygotowana, chociaż wierzy w inne zakończenie. Naiwna. I tak brnie w coś co nie ma sensu, wierząc, że może jednak zacznie mieć jakiś sens. Bezsensu.
Reposted frommefir mefir viafrom-my-soul from-my-soul

January 04 2014

islands
2427 ed43
Reposted fromstopme stopme viafrom-my-soul from-my-soul
islands
Za dużo myślę
Za bardzo chcę
Za mocno czuję
Za gęsto śnię...
— Maria Peszek - "Szara flaga"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl